Boginfo

  
 
Museum Tusculanums Forlag bruger cookies for at huske dine indstillinger. Ved at bruge sitet accepterer du dette. Accepter cookies
 
Bookmark and Share      Nyhedsbrev   Print siden  

Jacobsen, Anette Faye
Husbondret
Rettighedskulturer i Danmark, 1750-1920

2008, 574 s., indb
ISBN 978-87-635-0455-3Vejl. pris348 DKK  53 $  47 €  42 £
Onlinepris278 DKK  43 $  37 €  33 £

 Se udvalgte siderSøg direkte i bogen her

▼ Pressen skrev
▼ Din mening
▼ Kunder, som har købt denne titel, købte også

Fås også som e-publikation


e-artikel

Anette Faye Jacobsen kortlægger i dette værk, hvordan en traditionel rettighedskultur i Danmark i tiden 1750-1920 fastholdt en social og juridisk praksis, der var både hierarkisk og kollektiv. Her var husbonden – der kunne være gårdmand, godsejer eller håndværksmester – tildelt en omfattende magt over sin husstand, og han kunne frit disponere over og straffe sine underordnede inden for husstandens rammer.

I bogen bliver det klart, hvordan en stor del af lovgivningen og retspraksis var indrettet på ligefrem at understøtte disse særlige beføjelser.

Også udadtil repræsenterede husbond sin husstand. Det var derfor ham, der fik politiske rettigheder, først i 1830’ernes Rådgivende Stænderforsamlinger og siden i Rigsdagen.

Det påvises i bogen, at når der blev krævet valgret og ligestilling i 1800-tallets politiske kampe, var det underforstået, at det altid var husbondens rettigheder, man talte om.

Husbondret. Rettighedskulturer i Danmark 1750-1920 fungerer både som tværvidenskabelig analyse af rettighedstænkning i Danmark i overgangen til det moderne og som historisk håndbog til det 18. og 19. århundredes juridiske og politiske tænkning.

Værket udgør den første analyse på dansk af rets- og statsfilosofi, retssystematik og -praksis med et begrebshistorisk og retspluralistisk udgangspunkt.

Anette Faye Jacobsen, er ph.d. i historie og arbejder som chefkonsulent ved Institut for Menneskerettigheder. Hun er desuden ekstern lektor ved Saxo-Instituttet, Københavns Universitet. Hun har udgivet en række bøger og artikler om historiske og menneskeretlige emner.


English
Master’s Rights. Rights Cultures in Denmark, 1750–1920 describes historically how juridical and political rights were perceived in relation to the individual’s position within the household: the peasant’s household as well as the landlord’s including tenants and other servants.

The book explains the master’s role as a rights holder on behalf of the entire household. This privileged position of the household head influenced the distribution of rights in legislation and legal practise from the time of the great statute compilation Danish Law (1683) and until the beginning of the 20th Century. A similar perception of rights was prevalent in the constitutional development evolving from 1830’s up until the constitutional reform in 1915. The individual was not regarded as a rights holder per se in law and politics but rather as a member of a household unity, and it was the position herein that decided his or her civil and legal status.

The book takes a conceptual history and legal pluralist approach, and for the first time in Danish offers a multidisciplinary analysis of legal and state philosophy, law dogmatic and practice in a political historical context. Moreover, it may serve as the historian’s handbook to Danish legal and political thinking in the 18th and 19th Century.

Anette Faye Jacobsen, Ph.D., works as a special consultant at the Danish Institute for Human Rights. She has been an external lecturer at the Department of History, University of Copenhagen and is a university external examinator. Has published several books and articles about historical and human rights themes.

 
Emneområde | Historie | Samfunds­videnskaberne og politik |
Emneord | Arbejderhistorie | Demokrati | Historieteori | Kulturhistorie | Retshistorie | Socialhistorie |
Specifikt emneord | Husbondret | Kontraktret | Naturret | Retsorden | Retspluralisme |
Land | Danmark |
Periode | 18. årh. | 19. årh. | 20. årh. |
Sprog | Dansk |

Pressen skrev

"Det er en modig og fornem præstation af Anette Faye Jacobsen, at gennemføre en så højprofileret, tværvidenskabelig analyse af en periode med retspluralistisk kultur i Danmark. Resultatet er forbilledligt for den tværvidenskabelige forskning."
- Henning Lyngsbo, historie-online.dk

"Anette Faye Jacobsen har skrevet en rigtig gedigen afhandling, som imponerer ved med stort overblik at spænde over et langt tidsrum og vise de lange linjer i udviklingen. Hun sammenknytter retshistorie og realhistorie. Hun giver modstanderne mod valgretsudviklingen stemme og gør dermed deres holdninger og deres ord, som eller kan være svære at forstå for moderne mennesker, mere begribelige. ...
Bogen er et fornemt stykke institutionel historie, som belyser en vigtig side af dansk statsbygning og det danske demokratis historie. Og ikke mindst har den betydning for forståelsen af, hvordan den kvindelige valgret blev til. ... som helhed er der meget at beundre ved afhandlingen, som også formelt kan inspirere. Den kan varmt anbefales læsere, som søger viden om demokrati og rettigheder - og for sine formelle kvaliteter også."
- Tim Knudsen, Tidsskriftet Politik, Issue 2: Volume 11: 2008.

"Denne meget originale bog ... er meget velskrevet, og den er også let for læseren at orientere sig i. Den har klart formulerede problemstllinger, som styrer bogens mange enkeltanalyser, og der samles op undervejs, både i gode sammenfatninger efter de enkelte dele og til slut, således at resultatet bliver en samlet fortælling om rettighedstænkningens udvikling i Danmark. Specielt de retsvidenskabelige analyser angår meget abstrakte og komplicerede forhold, men både her og ikke mindst på det politiske område er skildringerne af udviklingen krydret med mange velvalgte citater. ... [B]ogen er et meget væsentligt bidrag til dansk historieskrivning, især ved den meget vellykkede kobling af den politiske historie og retshistorien. I så henseende må man betegne bogen som en pionerindsats, og det gælder også hvad angår den retspluralistiske forståelse af forholdene i det 17. århundrede. Bogens problemstillinger har interesse for mange, især inden for jura og politisk videnskab. Men den kan også, som forfatteren pointerer, læses ud fra et menneskerettighedsperspektiv."
- Jørgen Dalberg-Larsen, Historisk Tidsskrift 108/2, 2009.

"[E]n række udtømmende bilag ... betyder sammen med den ganske imponerende biografi og de oplysende, ja, til tider grundlæggende forklarende noter, at bogen både fungerer som en (tværvidenskabelig?) analyse af rettighedstænkning i Danmark i overgangen til det moderne, og som historisk håndbog til det 18. og 19. århundredes juridiske og politiske tænkning. ... problemstillingen er klar, bliver fulgt stringent ... og munder ud i klare konklusioner, dels samlet i sammenfatninger af hver hoveddel, og dels i den allerede omtalte afrundende og perspektiverende afslutning sidst i afhandlingen. ...
Samlet set får man altså en hel del ud af at læse Faye Jacobsens afhandling. ... Individualiseringskulturens gennembrud i Danmark og de mange socialpolitiske kampe herom er endelig blevet undersøgt til fulde, og det er - som man vil sige med jysk besindighed - ikke så ringe endda."
Per Andersen, Kontur nr. 18, 2008.

"Umiddelbart skulle man jo ikke tro, at en tyk bog med titlen Husbondret kan have relevans for en forståelse af arbejderbevægelsens historie. Men det har den i allerhøjeste grad, og det bliver lidt mere indlysende, når man ser på undertitlen Rettighedskulturer i Danmark 1750-1920. Med en tværvidenskabelig inspiration fra både retslære, retsantropologi og (begrebs)historie får Anette Faye Jacobsen (AFJ) ikke blot kastet nyt lys over det lange stræk i danmarkshistorien, men tillige et uhyre interessant sidelys på den socialdemokratiske arbejderbevægelses opvækst og tidlige demokratiopfattelse. ...
Det er ind imellem tungt stof, som behandles i bogen. Men den er alligevel let læst i kraft af et levende og mundret sprog. ... Med sit juridisk og retshistoriske blik formår Anette Faye Jacobsen at åbne et helt nyt perspektiv på en ellers velkendt udvikling. Hendes analyser vil være uomgængelig læsning både for dem, der beskæftiger sig med periodens almene historie og for dem, der specifikt ønsker at forstå den tidlige arbejderbevægelses vilkår."
- Niels Finn Christiansen, Arbejderhistorie, 2009 (2).

"Her ydes en tiltrængt nuancering af eksisterende forskning. Værkets store fortjeneste er kobling af det retslige og den politiske udvikling med sammentænkning af væsentlige subjektpositioner, hvori skabes en givende syntese om periodens udvikling ... en både vægtig og interessant bog, der rummer stof til megen faglig debat fremover. Det er også en vigtig bog i en nutidig sammenhæng, der med sin understregning af retspluralismen i en dansk kontekst og den individuelle og politiske rets sene udvikling samt opfattelsen af valgret som noget man skal kvalificere sig til, giver et nødvendigt perspektiv til eftertanke i forhold til den globale udvikling."
- Nina Koefoed, Historie, 2009 nr. 1.

"[D]et er forfatterens fortjeneste at vise, at historien om, hvordan vi blev moderne og demokratiske (og som vi bruger til at slå den tredje verden i hovedet med) ikke er en entydig fremskridtshistorie. ... Det er svært at yde denne grundige og omfattende afhandling retfærdighed i en kort anmeldelse, og jeg kan naturligvis kun anbefale, at man selv læser den. Bogen er velargumenteret og skrevet i et klart sprog, den er overskueligt opbygget og kommer rundt om alle hjørner af hele dette problemfelt. Som alle bøger fra dette forlag ser den desuden godt ud."
- Karin Lützen, Kvinder, køn og forskning nr. 4, 2008.

""Husbondret" innehåller talrika viktiga forskningsrön [-opdagelser] og iakttagelser, som inte här kan refereras på grund av det begränsede utrymmet. Sammanfattande kan konstateras, att Faye Jacobsen har skrivit ett utmärkt arbete om den historiska bakgrunden till individualismen och människorättigheterna i dagens danska samhälle. Boken behandler så gott som uteslutande utvecklingen i Danmark ... Trots detta saknar boken inte intresse för nordiska läsare, då utvecklingen i Danmark har paralleller i de övriga nordiska länderna ... Arbetet kan därför rekommenderas åt alla, som är intresserade av nordisk historia."
- Lars Björne, Retfærd nr. 1, 2009.

"Anette Faye Jacobsens analyse er så gennemtænkt og veldokumenteret, at demokratiets historie i fremtiden må fremstilles anderledes end hidtil. ... Som videnskabeligt arbejde er bogen imponerende. Problemstillingen er klar, kildematerialet er stort og tolkes konsekvent i forhold hertil, og det teoretiske apparat i indledningen virker relevant ... Sproget er godt og fremstillingen stringent. Desuden må man fremhæve den tværvidenskabelige bestræbelse, Faye Jacobsen har tilegnet sig en betydelig juridisk og retshistorisk viden. Man kan næsten ikke forlange mere. ... Værket vil få blivende betydning både for historievidenskaben, politologien og, så vidt jeg kan bedømme det, for retshistorien."
- Claus Bryld, Kulturstudier, 30.11.2010.

"...[B]ogen er et værdifuldt tværvidenskabeligt bidrag til samfundsudviklingen fra 1700-tallet og frem til begyndelsen af det forrige århundrede, og det er et imponerende stykke kildearbejde, som er bearbejdet, og læseren får mange værdifulde oplysninger... Mange retshistorisk interesserede læsere vil glæde sig over det indblik, den giver i periodens retlige, forfatningsmæssige og socialpolitiske udvikling, selvom det ikke kan nægtes, at detaljerigdommen gør, at man let kan miste pusten, men det er samtidig de mange detaljer, der er med til at gøre bogen til et vigtigt forskningsbidrag."
- Helle Vogt, Tidsskrift for Rettsvitenskap, hefte 4-5, 2008.

"Der er uden tvivl tale om en videnskabelig afhandling på højt niveau ... Jacobsen formår at skabe et suverænt overblik over et meget omfattende emne ... Det skal også positivt fremhæves, at at Jacobsen skriver et både meget pænt, nuanceret og letlæseligt dansk, og at hun tillige bestræber sig på at forklare den bestemt ikke altid i andet end fagkredse kendte retsterminologi (f.eks. mulkt). ...
Alt i alt præsenterer bogen megen ny viden om hidtil næsten uudforskede emneområder og viser samtidig, hvor frugtbart det er at tage udgangspunkt i kategorien ret også for historikere."
- Martina Henze, 1066 - Tidsskrift for historie, Nr. 1, 2011.
Samtlige udgivelser på forlaget med -

Anette Faye Jacobsen som forfatter

Husbondret, del I: Fra Danske Lov til landboreformerne
2010, ISBN 978-87-635-0881-0, e-publikation
Husbondret
2010, ISBN 978-87-635-0882-7, e-publikation
Husbondret, del III: Fra Junigrundloven til begyndelsen af det 20. århundrede
2010, ISBN 978-87-635-3112-2, e-publikation
Husbondret, del II: Fra landboreformerne til Junigrundloven
2010, ISBN 978-87-635-3111-5, e-publikation
 


Indlæg offentliggøres med navn og e-mail. Forlaget forbeholder sig ret til at redigere og udelade indlæg.


Kunder, som har købt denne titel, købte også

Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre     Koefoed, Nina Javette
Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre
2008

Borgerskab og fællesskab     Engelhardt, Juliane
Borgerskab og fællesskab
2010

Fædrelandskærlighed og borgerdyd     Damsholt, Tine
Fædrelandskærlighed og borgerdyd
2000

I søvnens favn     Pedersen, Mikkel Venborg
I søvnens favn
2009

Danmark og Færøerne     Hoff, Tina Adele
Danmark og Færøerne
2012

Museum Tusculanums ForlagRådhusvej 192920 Charlottenlund
Tlf. 3234 1414info@mtp.dk
CVR: 8876 8418

Bank: Danske Bank, 1092 København KBIC: DABADKKK
Reg.nr.: 1551Kontonr.: 000 5252 520IBAN: DK98 3000 000 5252520

www.mtp.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets gratis Forbrugerhotline, når du handler hos os.

©2004–2020 Museum Tusculanums Forlag. Alle rettigheder forbeholdes. Ved brug af dette site anerkender og accepterer du, at indholdet på dette site tilhører MTF eller tredjemand fra hvem MTF afleder sine rettigheder, samt at indholdet er ophavsretligt beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftlig samtykke fra MTF. Du anerkender og accepterer yderligere, at varemærker, kendetegn, varenavne, logoer og produkter vist på dette site, er beskyttet og ikke må anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra MTF.


Handelsbetingelser Juridiske betingelser Behandling af personlige oplysninger